Privacy Verklaring

Privacy verklaring DIEPE & DAAL Coaching

DIEP&DAAL Coaching hecht grote waarde aan integriteit en vertrouwelijkheid. Het respecteren van de privacy van mijn coachees, deelnemers aan workshops en trainingen, bezoekers van de website en social media kanalen vind ik essentieel. Ik draag er zorg voor dat ik met alle persoonlijke informatie die mij verschaft wordt zorgvuldig en vertrouwelijk omga. Verwerking van je persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de wet Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. In het kader van mijn coaching, workshops en trainingen verwerk ik je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeer ik je hoe ik met deze persoonsgegevens omga.

Mijn contactgegevens:
Mirjam Diependaal
Ampèreweg 3A, 3442 AB Woerden
Telnr. 06-44586100
https://diependaal-coaching.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk

DIEP&DAAL Coaching verkrijgt persoonsgegevens via jouzelf. Zoals gegevens die je mij versterkt via de website, email, telefoon of app. Bijvoorbeeld op het moment dat je een kennismakingsgesprek aanvraagt, je abonneert op mijn nieuwsbrief, je aanmeldt voor een training of workshop, of mij tussendoor in het kader van begeleiding ervaringen of verdieping mailt.

DIEP&DAAL Coaching verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum & geslacht
 • Contactgegevens zoals telefoonnummers en e-mailadres(sen)
 • Gegevens over jouw activiteiten op de website
 • Inhoud van je communicatie met mij
 • Coachovereenkomst of voorstellen voor coaching/workshops/trainingen.
 • Gespreksverslagen
 • Facturen
 • Evaluaties

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

DIEP&DAAL Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens om uitvoering te geven aan onze overeenkomst, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Ik verwerk jouw gegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact
 • Een goede, efficiënte en kwalitatief sterke dienstverlening te kunnen verzorgen
 • Begeleiding op maat te kunnen bieden
 • Het verrichten van administratieve handelingen
 • Facturering
 • Verzenden van mijn nieuwsbrieven
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals belastingaangifte.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

DIEP&DAAL Coaching zal jouw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de hierboven beschreven doeleinden. Daarbij moet DIEP&DAAL Coaching zich houden aan wettelijke bewaarplichten (zoals een fiscale bewaarplicht van 7 jaar).

Delen van persoonsgegevens met derden

DIEP&DAAL Coaching verstrekt jouw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Weet dat ik zonder jouw uitdrukkelijke toestemming geen gegevens over ons contact verstrek aan werkgevers of gelieerde partijen.

Voor de uitvoering van mijn diensten kan ik gebruik maken van derde partijen (zoals IT-leveranciers, website via WordPress, mail, Google Analytics, Mailchimp, Survey Monkey en sociale media kanalen zoals Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn). In het kader daarvan worden persoonsgegevens aan deze derde partijen verstrekt. Daarbij kan door de cloudprovider je gegevens ook buiten de EER verwerkt worden. Alle derde partijen die ik gebruik voor de ondersteuning van mijn diensten mogen jouw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Zij zijn ‘EU-VS Privacy Shield’ gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving. Op grond van de wet zijn er daarmee dus concrete waarborgen getroffen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DIEP&DAAL Coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging van je gegevens

DIEP&DAAL Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens heel serieus: ik vind het belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Daarom heeft DIEP&DAAL Coaching passende beveiligingsmaatregelen genomen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via mirjam@diependaal-coaching.nl of bel me op 06-44586100.

Inzage, correctie of verwijderen van jouw gegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door DIEP&DAAL Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens indienen. Neem daarvoor contact op via mirjam@diependaal-coaching.nl. Ik reageer zo snel mogelijk op jouw verzoek.

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, laat mij dit dan vooral weten. Mochten we er samen niet uitkomen, weet dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Inwerkingtreding & wijzigingen Privacyverklaring

Dit reglement is per 1 januari 2018 in werking getreden en per 1 juni 2018 voor het laatst gewijzigd. DIEP&DAAL Coaching kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Je kunt hiervoor mijn website raadplegen.