De onderstroom die niemand ziet, bepaalt de richting op elk gebied.

– Stef Bos – 

Samen gefocust waarde creëren. Dat is de essentie van goed teamwerk. De juiste dingen doen, op een effectieve manier, gebruik makend van elkaars talenten. Maar laten we eerlijk zijn, zo simpel is het vaak niet. In samenwerking stuiten we op collega’s met andere manieren van denken, voelen en handelen. Onderhuids kan er van alles broeien wat de kwaliteit van het teamwerk én het plezier in samenwerking doet afnemen. Je kan ervoor kiezen om spanningen onder het tapijt te vegen. Of je kan de moed hebben ze onder ogen te zien en op die manier individueel en met elkaar te groeien.

Binnen teams en organisaties is vertrouwen het magische ingrediënt voor een succesvolle en plezierige samenwerking. Maar vertrouwen kan moeilijk opbloeien als we onszelf niet écht kunnen of durven te laten zien. Kunnen we contact leggen en elkaar ontmoeten op de niveaus die er werkelijk toe doen?

Kantelen van interactiepatronen vanuit groepsdynamiek

Ik werk met teams aan onderlinge samenwerking, vertrouwen, verbinding en aan het bereiken van resultaten op een effectieve manier. Ik ondersteun het team om op een veilige manier bespreekbaar te maken wat voorheen onbespreekbaar leek of nog niet zichtbaar was. Ik help het team te schakelen tussen inhoud (taak) en het proces (hoe/gedrag).

Ik maak hierbij gebruik van de filosofie vanuit Deep Democracy: hoe je de onderstroom zichtbaar kan maken en ieders wijsheid vanuit inclusie mee kan nemen. Ook pas ik de kracht van systeemdenken toe. Hierbij wordt oorzaak en gevolg denken losgelaten, maar maken we patronen zichtbaar die met elkaar in stand gehouden worden en die de gewenste verandering belemmeren. Het bewust worden én doorbreken leidt tot gedragsverandering. Daarmee is iedereen medeverantwoordelijk. Zo kan een team ontwikkelen: verandering in én door het team. 

It all starts with safety & vulnerability:

De pijlers onder een succesvol team

Ik help teams bouwen aan de pijlers die de basis zijn voor werkplezier en succes. Daar waar een onbalans ontstaan is, kijken we wat aandacht behoeft en welke teamcompetenties ontwikkeld mag worden. De volgende pijlers staan centraal:

  1. Vertrouwen & veiligheid. Je voelt je prettig en geaccepteerd binnen het team. Er is een open communicatie tussen alle collega’s en met de leidinggevende. 
  2. Constructieve conflicten aangaan. Verschillen in visie en aanpak worden op een opbouwende manier bespreekbaar gemaakt waarmee je samen voor het hoogst haalbare gaat. 
  3. Betrokkenheid. Je kunt op elkaar rekenen. De doelen zijn bekend, ieders taak is helder en er zijn duidelijke afspraken vanuit commitment. Je ervaart betekenis; je werkt aan iets dat je zinvol of belangrijk vindt. 
  4. Verantwoordelijkheid. Je kunt op elkaar rekenen. Je komt afspraken na, je levert goed werk in de overeengekomen tijd. Je maakt en houdt elkaar ‘accountable’. 
  5. Resultaten. Met het team lever je een waardevolle bijdrage aan een groter geheel. Jouw werk doet ertoe. Er is aandacht voor de gezamenlijke resultaten. 

Change from within

Verandering in het team en door het team

Een ontwikkeling die duurzaam beklijft kan alleen maar van binnen uit komen. Daarom staan in de teamsessies de visie en beeldvorming van het team op de eigen situatie en de mogelijkheden daarin stappen te zetten centraal.

Het is belangrijk dat het team zelf verantwoordelijkheid neemt voor de eigen ontwikkeling. Het team bepaalt in de sessies eigen doelen en ontwikkelt een ‘meetlat’. Zo bouw je een team waar je zelf lid van wilt zijn.

Ik werk met wat in het hier en nu gebeurt in het team tijdens de sessies. We maken gedragspatronen en interactie binnen het team zichtbaar en bespreekbaar; de onderstroom komt naar de oppervlakte. Ook besteden we aandacht wat er vanuit de dynamiek van de organisatie en het het grotere systeem aan krachten meespelen die de dynamiek binnen het team (onbewust) beïnvloeden. 

Het team leert en oefent om vanuit bewustwording andere keuzes te maken. We zetten in op het aanleren van belangrijke teamcompetenties als: luisteren, feedback geven, elkaar aanspreken, omgaan met verschillen & conflicten, verantwoordelijkheid nemen, reflecteren op je eigen professionele handelen.

Altijd maatwerk

Ieder mens is uniek, ieder team is uniek. Daarom werk ik altijd vanuit maatwerk. Wat is er in dit team nodig en aan de orde? Gaandeweg het ontvouwt het traject zich verder. Ik luister, ik spiegel en geef feedback. Ik prikkel en confronteer, ik bekrachtig en nodig uit. Zo ontstaat een unieke combinatie van bouwstenen om het team die competenties eigen te laten maken die leiden tot een constructieve samenwerking. Op deze manier doen we wat nodig is om beweging te creëren. We maken ruimte voor het echte gesprek en ontmoeten elkaar op thema’s die er toe doen.

Mensen zijn niet tegen verandering, maar voor behoud van wat voor hen van waarde is.

–  Jitske Kramer –